top of page

Taliban và Afghanistan đồng thuận "một lộ trình tiến đến hòa bình"

Trong thông cáo chung gồm 700 từ, hai bên #Taliban#Afghanistan đã thống nhất về một tiến trình hòa bình có kiểm soát, bảo đảm an ninh cho các công trình công cộng như chợ, trường học, bệnh viện.


0 views0 comments
bottom of page