top of page

Taliban và Afghanistan đồng thuận "một lộ trình tiến đến hòa bình"

Trong thông cáo chung gồm 700 từ, hai bên #Taliban#Afghanistan đã thống nhất về một tiến trình hòa bình có kiểm soát, bảo đảm an ninh cho các công trình công cộng như chợ, trường học, bệnh viện.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading. Welcome to your blog post. Use this space to connect with your rea

bottom of page